Vanliga frågor om jakt.

Tjuvjakt? Ring Länsstyrelsens tipstelefon 020-77 77 00
 

Jägarbevis

Ett grönt kort som fungerar som legitimation i skogen, med foto av dig och där dina avklarade delar av Jägarexamen fylls i eftersom.

Du kan komma in med ett litet körkorts/pass foto ( El-Giganten kan ta snabbfoto) och dina vita originalhandlingar och få ett Jägarbevis utskrivet av någon av våra provledare.

De vita originalkvittona av avklarade prov är värdehandlingar och bör förvaras på ett säkert ställe, exempelvis i vapenskåp eller kassaskåp.

Om du tappar bort de vita originalhandlingarna måste du vända dig till Naturvårdsverket för att få nya. 

Statligt Jaktkort

Det Statliga Jaktkortet måste lösas innan du kan köpa ett Jaktkort för det område du vill jaga på.

Statligt Jaktkort löser du via Naturvårdsverket och betalar till Kommerskollegium, det kostar 300 kronor.

Även utländska jägare som skall jaga i Sverige måste betala både Statligt Jaktkort och Jaktkort.

Undantaget är personer under 18 år som inte har egna vapenlicenser.

Länsstyrelsens Småviltsjaktkort 2019/2020 

Frågor om jaktområden, aktuella avlysningar och jakttryck den dagen etc?
Enklast att se själv på www.natureit.se.
Aktivera jaktområden för jaktdagarna och glöm ej viltrapporten, högst 2 veckor efter avslutad jakt!

För alla regler, avlysningar och undantag med mera se Länsstyrelsens hemsida www.natureit.se.

Kartor hittar du på Länsstyrelsen: www.lansstyrelsen.se/norrbotten

Norrbottens Län/ Länsstyrelses jaktkort gäller jakt på statlig mark ovan odlingsgränsen, i 4 olika kommuner : Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare och Kiruna.
Endast en person som är folkbokförd i kommunen kan köpa kommunkort.
2019/2020 pris 800 kr per kommun. Länskort 1500 kr (alla 4 kommunerna).

För personer som ej är folkbokförda i länet gäller dygnskort 275 kr per dygn.
Datum 2019 är följande:                                             

Jägare folkbokförd i Sverige kan köpa Länsstyrelsens Jaktkort;
Kommun- och Länsårstillstånd (15/8) och Dygnskort (20/8)
hos oss på KJF.

Jakten på statens mark ovan odlingsgränsen börjar den 25 augusti.

Jakten släpps fri för alla, utan närmare anknytning* (utländska jägare), fr o m 16 september. (För dygnskort startar försäljningen 11/9).

Regler för utländska jägare finns att se på Länsstyrelsens hemsidor:  www.lansstyrelsen.se/norrbotten eller www.natureit.se.
Ansökningsmöjlighet för jaktstart 25 augusti 2019 finns, för utländska jägare med nära anknytning till Sverige. Ansökan samt bilagor bör ha inkommit före 1 juni för att årets jakt skall kunna garanteras.

Jaktkortsbilagan

När du köper Jaktkortet hos oss får du Jaktkortsbilagan i pappersform, den innehåller bland annat:

- Karta med jaktområden i kommunen. Olika markerade för olika begränsningar, Jaktförbud och Privat mark är rödkryssade.

¤ Årsjakttillståndsinnehavare:
 När du aktiverar jaktkortet på (www.natureit.se eller via försäljningsstället) 
anger du området vars jakten bedrivs dag för dag. 
Görs ej detta existerar ej rätt till jakt, man måste aktivera årstillståndet.

¤Dygnsjakttillstånd får lösas högst fem dygn i förväg och för högst fem dygn i följd. Då anger man datum och områden direkt.

¤ Viltrapport, senast 2 veckor efter att aktiverad jakt avslutats skall du göra en viltrapport på www.natureit.se , även om du inget fått.
Annars kan inget nytt tillstånd utfärdas/ jaktdagar aktiveras.

- Jaktkortsbilagan innehåller även allmänna villkor och särskilda villkor för jakt inom respektive kommun bland annat:

Jakttillståndet gäller ej för:
-snarning. (särskilda villkor; speciell kurs och separat tillstånd)
-träning av stående och stötande fågelhund efter 30 april.
-mer än 8 ripor och 3 skogshönsfåglar av arterna orre och tjäder per   jaktdag.

Jakt för försäljning av vilt är ej tillåten.

Vid vinterjakt (januari -mars) efter ripa med kulgevär får av säkerhetsskäl endast kulgevär indelade i klass 3 och 4 användas.

Avlysning av områden:

- Då det maximala jakttrycket uppnåtts för ett jaktområde kan endast kommunårstillståndsinnehavare fortsätta att jaga.
Även organiserade hundprov kan bedrivas.

Länsårs- och dygns- tillståndsinnehavare stoppas av dessa avlysningar. 

- Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att avlysa särskilda områden från jakt på grund av olika orsaker som till exempel renskötsel. 

Jakt inom avlysta områden är ej tillåten.

För mer information på www.natureit.se

Björnpasset 

Du kan skjuta på vår Älgskyttebana/ Kulbanan när den är öppen.

Nytt moment 2017: om man vill skjuta Björnpasset inför licensjakten på björn i augusti. Det krävs numera en träff i frontfiguren också. 

Som tidigare finns serierna med 4 skott som avlossas inom 40 sekunder mot sidofiguren, med samtliga kulor inom träffområdet på 80 och 40 meters skjutavstånd. Alla skjutmoment kan göras med stöd. Ej liggande eller från skjutbänk.

Nyheten är att ett moment läggs till. 
Både en sido- och en frontfigur sätts upp, cirka fem meter från varandra i sidled. Skytten står 20 meter från tavlorna. 

Kravet för godkännande är att 3 patroner skall avlossas inom 10 sekunder. 

Först avlossas 2 skott som skall träffa i rätt område på sidobjörnen. Träffområdet motsvarar det centrala lungpartiet. Sedan skall det 3e skottet sitta i denlie drygt apelsinstora huvudringen på frontbjörnen.

Problemet för många skyttar som skjuter med kikarsikte är att optiken är inställd på längre skjutavstånd än 20 meter. 

Det är bra att öva på att skjuta snabbt på kort avstånd, ur säkerhetssynpunkt också.

JAKTTIDER
Se Jakttabell på
www.jagareforbundet.se

 

Vapenlicens

När du valt vilket gevär du vill köpa så går du till Polisen och ansöker om en vapenlicens. De brukar vilja se de vita originalhandlingarna.

För att få vapenlicens krävs ett godkänt teoriprov och sedan det eller de praktiska prov som behövs för den vapenklass som licensen avser. 

Uppsiktsjakt

Den som fyllt 15 år kan låna vapen under förutsättning att utlånaren själv är med. Så kallad uppsiktsjakt. Inget krav på godkänd jägarexamen för låntagaren.

Under 18 år. Behöver ej Statligt Jaktkort. Behöver ej Vapenlicens. Behöver inget Jakttillstånd men kan lösa ett om de vill.

Om man går på uppsiktshavarens tillstånd får man dela på dennes jaktkvot. Exempelvis 8 ripor per dag. Löser man ett eget jakttillstånd får man 8 egna ripor.

Över 18 år. Skall ha Jakttillstånd och Statligt Jaktkort. Behöver ej vapenlicens.
 

Låna gevär åt någon som bor i utlandet?

Utländsk jägare som vill låna gevär i Sverige skall uppfylla lagens krav vad gäller ålder och ha licens på motsvarande vapen i sitt hemland.

Utlånaren skall utfärda en lånelicenshandling. Blanketten finns att fylla i på Polisens hemsida. Den gäller maximalt för 2 veckor. Ägaren behöver ej vara närvarande.

Jägaren måste ha med sin egen licens för motsvarande vapen i hemlandet, lånelicenshandlingen, statligt jaktkort och jaktkort samt legitimation.

Älgjakt

Länsstyrelsen fördelar kvoten av älgar bland de olika älgjaktslagen.
Antalet älgar, x vuxna och x kalvar, beräknas efter markarealen som jaktlaget äger.

Jaktledare för varje jaktlag finns och vilka de är har Länsstyrelsen uppgifter på. I princip bör man vara markägare eller arrendera mark inom det älgjaktsområde man är intresserad av. Ibland tar de in nya medlemmar i ett jaktlag men det är ett val som medlemmarna i jaktlaget gör.

Ibland kan någon få följa med och jaga som gästjägare, men det skall jaktlaget godkänna.

Älgjägare kan skjuta Älgmärket på vår Älgbana/kulbana när den är öppen.