Gällande arkplatsregler från arkarrendekontraktet

1. KJF ansvara för uthyrningen av arkplatserna.
    Endast medlemmar i KJF äger rätt att arrendera arkplats.
2. Arkplatserna är ENDAST till för en ark samt förvaringslåda.
    Ingen ark får stå uppställd utanför arkplatsen.
3. Utnyttjas inte arkplatsen inom 1 år från det kontraktet upprättats                      återgår den till  KJF.
4. Arken ska placeras på tilldelad arkplats försedd med ägarens namn, tel nr              samt plats nr hö
    Arkens mått: Längd: 250 cm, bredd: 160 cm, höjd takfot: 150 cm, höjd              takås: 180 cm. Arken ska ha minst 2 ventiler, helst 3 för erhållande av god      ventilation.
5. KJF ansvarar EJ för eventuell åverkan på arken.
6.  Fr o m 2023-01-01 höjs arrendeavgiften till 500kr/år och betalas årsvis             i samband   med  medlemsavgiften.
     Erlagd avgift återbetalas EJ men får överlåtas vid försäljning av arken.
     ÖVERLÅTELSEN MÅSTE meddelas till KJF så att rätt arrendator står               på rätt arkplats. Det räcker att skriva på baksidan av sitt kontrakt vem man             överlåter arkarrendet till, datum och underskrift.
     Den nya arrendatorn kommer då in med överlåtelsen till oss och skriver ett             kontrakt i sitt eget namn.
7. Sopbod och utedass finns vid varje arkplats. Ägaren SKALL hålla rent kring            arken och för allas trevnad vårda dess utrymmen.
    KJF ansvarar för tömning av både sopbod (endast hushållsavfall) och                      utedass.

Arkplatsers bygglov

Ark och arkplats
Arkplatsområdena är byggda efter bygglov och måtten är 3 x 3 meter per arktomt.
Detta efter dåtidens (början av 1980-talet) standard och byggmaterial.
Arktomten är bara avsedd som förvaringsplats under barmarksperioden, när arken ej används, med tanke på brandsäkerhet med mera.
Tyvärr kan vi inte ändra på byggloven.

Arktomt
Bilderna kommer från kompendiet om arkplatser, Torneträsk Generalplan
Delrapport, Kiruna Kommuns Byggnadsnämnd September 1981. Fastställd 1983

Pil visar tänkt färdriktning för arkar.
Mitten av arktomten skall vara vars ditt arkplatsnummer står på underlaget.
Varje ark får vara max 160 cm bred, en låda för förvaring får stå bredvid.
Mellanrummet, som skall vara fritt från bråte, mellan varje ark blir då 140 cm.
Byggloven visar 2 rader av arkar som står rygg mot rygg. 
Med 5 meter till nästa grupp.
På vissa arkplatser har markförhållandena lett till andra lösningar.