Förenings aktuellt...

KJF:S Medlemsavgifter 

Vi får fortfarande in gireringar(inbetalningskort) som inte är ifyllda alls, då vet vi inte vem som har betalat!
När man betalar via internet får vi betalarens uppgifter automatiskt, men om inbetalningen avser någon annans medlemskap måste ni skriva namnet i meddelanderutan.

Medlemsavgift, Arkarrende och Fiskekort?

Vi får varje år frågorna;
-Varför får jag en påminnelse om medlemsavgiften? För jag har betalat Fiskekortet! -  eller arkavgiften är betald!

Sedan 1993 när vårt arrende av marken upphörde och Länsstyrelsen tog över förvaltningen av Jakt och Fiske på statlig mark ovan odlingsgränsen, har vi inget med de avgifterna att göra. Vi är enbart återförsäljare av deras Jaktkort och Fiskekort.

Arkarrendet är enbart hyran för "arktomten" på vårt arkplatsområde.
Man måste även betala medlemsavgiften i föreningen, varje år,  för att ha rätt att hyra "tomten".

Bland Fjällen
Utgivningsdatum för nummer 1 2022 är inte bestämt ännu.

Runt 500 huvudmedlemmar utanför Kiruna får tidningen, men huvudparten, cirka 1100 tidningar delas ut i Kiruna.

Möten och vad som är på tapeten.

KJF:S Årsmöte 21/3 2018
På mötet avtackades de styrelsemedlemmar som nu avgått. Bland annat vår Ordförande Kurt Edin efter en lång och trogen tjänst, 31 år vid ordförandeklubban, med blommor och en tavla målad av Jan Vajstedt.  Även vår sektreterare och Jägarexamens ansvarige Börje Karlsson avgick likaså vice sekreterare Urban Jacobs inom Fiskesektionen samt Soløy stugans kommitté.
Ny Ordföranden och styrelsemedlemmar utsågs.
Vår nya Ordförande heter Rolf Kenttä och har varit aktiv inom föreningen sedan tonåren inom Ungdomssektionen, Fiskesektionen, Havsfiskesektionen och senast som Ordförande för Jaktskyttesektionen. Han tävlar även för föreningen inom skytte, både inom och utom Sverige.
Nya styrelsemedlemmar och några nya ordförande i de olika sektionerna har också valts. Den nya styrelsen blev totalt 155 år yngre än den förra, med en medelålder på 46 år. För att se hela den nya styrelsen se fliken Om KJF.

KJF:S Möten  2018
På mötena diskuterades främst föreningens ekonomi. Vi har uppvisat minusresultat de senaste åren. Föreningens priser har stått stilla i många år och inte följt övrig prisutveckling i samhället. De senaste åren har åtgärder vidtagits för att få balans i ekonomin:
- Höjd medlemsavgift till 200 kronor per år (2018).
- Höjda hyror på våra stugor (2017).
- Höjda priser ute på skjutbanan (2018).
- Arkarrendet har höjts (2017) till 400 kronor per år och betalas årsvis, allt                  eftersom de gamla 5-års arrendena löper ut. Fullt utbytt cirka 2021.
Samtidigt ökar utgifterna i samband med underhåll (och upprustning) av fastigheter, skjutbanan och arkplatser. 
Krav ställdes från medlemmarna på att få ordning på ekonomin.

KJF:s Möten 2019
- Bland Fjällen. Erbjudande om lägre porto av PostNord, efter ändrade regler om      storlek på upplaga. Om tidningen delas ut som ADR blir portot cirka 5.50 kronor      per tidning. På årsmötet klubbade igenom Styrelsens förslag om att på prov            enbart ge ut 2 nummer i år. Tryckeriet trycker numera adresserna direkt och            skickar ut tidningen via Postnord till medlemmarna.
- 2018 årsbokslut visar runt 14 000 kronor minus, en klar förbättring trots flera            tunga utgifter under året i form av underhåll och investeringar ute på skjutbanan. 
- Snabbkalkyl för 2019 är positiv överlag om inget större oförutsett inträffar.
  Föreningens likvida medel har under de senaste 6-7 åren gått åt till investeringar    och nödvändiga reparationer. Men det finns stora fasta värden inom föreningen i    form av nya skjutbanan och flera fastigheter.

Möten KJF Styrelse och Arbetsutskott

AU Möten  Måndagar 18.30  

Styrelsemöten Måndagar 18.30

Medlemsmöten 
                                   
Aktuella möten för 2022                  

Styrelsemöte:Torsdag 18/8 kl.19:30, 15/9,13/10,9/11 och 9/12 kl.18:00
Höstmötet 19/10 kl.19:00
 

Förslag eller annat till KJF?

Har du förslag till ändringar, förbättringar eller klagomål?

Bästa sättet att nå fram till Styrelse och/eller berörd Sektion är att skicka in din åsikt skriftligt. 

Mötesordning och att lyfta en fråga på ett möte?

För att ta upp och rösta om en fråga på ett medlems- eller årsmöte... 

Skicka in din frågeställning i god tid innan ett AU möte, adresserat till Styrelsen. Så att den hinner med i medlems- eller årsmötets dagordning.
Då kan man ta beslut i frågan på mötet.

Om man tar upp frågan direkt på mötet personligen så kan den diskuteras... men något beslut kan ej tas.

Nedskräpning och annat!

Vi får en del påringningar om skräp runt Torneträsk och ute i fjällvärlden. Arkar som står olagligt runt sjöarnas stränder.
Även det på parkeringsplatser och rastplatser får vi anmälningar om.

Vi försöker hålla ordning inne på våra arkplatser!

Men det som ligger utanför dem ber vi er anmäla till: 

* Länsstyrelsen
 * Miljökontoret Kiruna Kommun
*  Vägverket 
*  Rastplatser, servicenummer      finns oftast på containers          eller inne i toaletterna.

eller annan berörd instans.

Jaktbrott eller fiskebrott!

Om ni ser något olagligt och vill anmäla detta skall ni kontakta Länsstyrelsen eller Polisen. 
Ju snabbare ni anmäler detta desto större chans har de att åtgärda detta...

Vi på KJF har inget med övervakning att göra!

Jägare i fjällen?
När man går in på Länsstyrelsens hemsida 
natureit.se kan man se hur många som är inloggade på det aktuella området den dagen. 

Länsstyrelsens Tipstelefon:
Tjuvjakt?
020-77 77 00